Rozhodování v managementu

Co je vůbec rozhodování se v managementu?

Rozhodování v managementu je průběžná manažerská funkce. Jde o výběr přípustného řešení, které se z hlediska dosažení cílů jeví jako optimální. Respektive vybíráme variantu, která je nejvýhodnější a dosáhneme tím cíle.

Rozhodování dělíme na dvě formy: A) RUTINNÍ (to jsou automatická rozhodnutí na základě úsudku a třeba při krizových situacích), B) ROZHODOVACÍ PROCES (zde jde o logický postup, analýzu problému, časové sladění a nakonec vede k vyřešení problému). Příkladem rozhodovacího procesu může být například nákup materiálu od různých dodavatelů.

Teď si řekneme něco o rozhodovacích metodách. Ty dělíme na: A) ROZHODOVÁNÍ ZA RELATIVNÍ JISTOTY, B) ROZHODOVÁNÍ ZA NEJISTOTY. 

ekonomika

U rozhodování za relativní jistoty potřebujeme jednoduché vytvoření variant i jednoduchý algoritmus. Musíme si samozřejmě určit i kritéria. první metodou je METODA POROVNÁVÁNÍ KLADŮ A ZÁPORŮ, kde se rozhodujeme podle svých znalostí, zkušeností a intuice. Podle toho přiřazujeme buďto + nebo -. Druhou metodou je METODA BODOVÉHO OHODNOCENÍ, kde jednotlivým hlediskům přiřadíme určitý počet bodů (čím vyšší číslo, tím lepší). Třetí metodou je STUPNICE DŮLEŽITOSTI a čtvrtou metodou je METODA VÝZNAMOVÉHO HODNOCENÍ (vážená bodovací metoda), kde použijeme součin bodového hodnocení a váhy (váha je obrácená hodnota pořadí důležitosti).

ekonomika

U rozhodování za nejistoty řešíme neznámý problém, nevíme, zda existují nějaké varianty řešení a popřípadě jaké. První metodou je METODA THINK TANK (zásobárna nápadů). U této metody se často říká, že více hlav více ví. Popisujeme zde problém více lidem (zaměstnancům), zjišťujeme od nich nápady, vyslechneme dotazy a z toho zkoušíme vymyslet nápad pro vyřešení problému. Druhou metodou je hodně známý BRAINSTORMING (bouře mozků). Brainstorming má určitý postup a to je: 1. seznámení s pravidly, 2. rozcvička, 3. předložení problému, 4. shromáždění námětů, 5. vyhodnocení námětů. Třetí metodou je BRAINWRITING, což je písemná podoba brainstormingu. Čtvrtou metodou je METODA 635, kde máme 6 osob, 3 nápady a 5 minut. Každý navrhne 3 způsoby řešení problému za 5 minut, zapíše se to a předá se to dalšímu týmu. Pátou metodou je PARETOVA ANALÝZA, kde platí pravidlo 20:80 (20 % příčin je podstatné pro rozhodování). A poslední metodou je DIAGRAM PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ (rybí kost).

Jak vidíte, existuje mnoho metod, stačí si jen zvolit správná kritéria a následně správnou metodu.