Stanovy klubu

 Stanovy občanského sdružení Yacht Club Písek,  o.s.

verze ke stažení je zde 

 Yacht Club Písek, z.s., IČ 22685138

 1. Základní ustanovení

2. Poslání a úkoly spolku

3. Členství, práva a povinnosti členů spolku

4. Členské příspěvky a poplatky

5. Disciplinární opatření

6. Orgány spolku

7. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

8. Způsob zániku spolku

9. Závěrečná ustanovení 

  

1. Základní ustanovení

a.) Příznivci jachtingu se spojili za účelem společného uskutečňování svých sportovních zájmů do spolku pod názvem“Yacht Club Písek, z.s.“- zkratka YCPK. /dále též „spolek“/ se sídlem na adrese: Milevsko, ul. Sibiřská 1105, PSČ 399 01  

 

b.) Yacht Club Písek, z.s.  je právnickou osobou ve smyslu ustanovení §214 

a násl. zákona č. 89/212 Sb. a jako takový je způsobilý k právnímu 

c.)  Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem sdružení

a schváleného členskou schůzí.

d.) Statutárním orgánem je výbor spolku. Jeho jménem jedná předseda výboru a/ nebo jiný pověřený člen výboru.

e.) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze

f.) Spolek působí zejména na vltavské přehradní nádrži Orlík a má základnu na loděnici a kotvišti v lokalitě Radava- Bahna v katastrálním území Chrást u Zahořan

 

g.) Zdrojem příjmů spolku jsou:

· Členské a klubové příspěvky a poplatky

· Příspěvky, dary a granty jiných organizací a jednotlivců

· Příjmy z vedlejší činnosti

 

h.) Spolek je členem České unie sportu /dále jen ČUS/ a Českého svazu  jachtingu, z.s. /dále jen ČSJ/.

 

     h.)  Místem pro pravidelný příjem korespondence je sídlo spolku 

 

2.Poslání a úkoly spolku

     a.)  Spolek podporuje sportovní činnost všech členů klubu a zvyšování jejich sportovní kvalifikace v jachtingu a seznamuje je se závodními a bezpečnostními pravidly

     b.)  Spolek zajišťuje sportovní akce, soutěže a soustředění zaměřená na výcvik jachtingu.

    c.)  Spolek vytváří technickou a ekonomickou základnu pro uskutečňování svých zájmů.  Přitom  respektuje všechny právní normy, které  tyto aktivity  upravují .

 d.) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek vedlejší činnosti ve formě další drobné výdělečné činnosti související s činností  spolku .

e.) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu 

 

3. Členství, práva a povinnosti členů spolku

3.1 Definice členství a varianty členství ve spolku

     Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Yacht Club Písek, z.s. se  může stát každá fyzická osoba starší 7 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání,  politického smýšlení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce

     a.)  Kmenové členství- Kmenovým členem spolku je osoba starší 18 let, která splnila podmínky pro nabytí členství stanovené v odstavci 3.2a.) a jejíž přijetí za kmenového člena bylo doporučeno výborem a schváleno  členskou schůzí spolku. Kmenové členství je charakterizováno osobním a nezastupitelným podílem práce člena na organizační činnosti související se zaměřením sdružení a údržbě majetku spolku.

b.)  Přidružené členství- Přidruženým členem spolku je osoba starší 18 let, která pro daný kalendářní rok splnila podmínky pro získání statutu přidruženého člena stanovené v odstavci 3.2b.) Stanov spolku.  

c.)  Mládežnické členství- Mládežnickým členem spolku je osoba do věku 18 let včetně, která splnila podmínky pro získání statutu mládežnického členství  stanovené  v odstavci 3.2.c)  Stanov spolku.

d.) Čestné členství- Čestným členem spolku je osoba mající význačný podíl na rozvoji spolku, schválená členskou schůzí spolku. Čestným členem spolku může být jmenována i osoba, hodná zvláštního zřetele, která není členem spolku, ale má zásluhy o rozvoj jachtingu. Čestný člen je zproštěn povinnosti platit členské příspěvky a podílet se na práci spojené s údržbou majetku a činností spolku.

f.)  Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

g.) Výbor spolku je povinen vést seznam členů spolku, který je neveřejný.

 

3.2 Nabytí a zánik členství ve spolku

Členství vzniká na základě písemné žádosti budoucího člena, kde žadatel uvede své důvody členství a vyjádří svůj souhlas s podmínkami členství vyjádřenými stanovami spolku. Výbor spolku posuzuje, zda se zájmy uchazeče kryjí se zájmy a potřebami spolku. U budoucího kmenového člena v kladném případě předkládá výbor návrh na přijetí členské schůzi ke schválení. Členství, mimo dále uvedených případů, zaniká písemným oznámením člena doručeného výboru spolku o tom, že vystupuje, úmrtím člena spolku  nebo zánikem  spolku.

a.) Kmenové členství- vzniká na základě schválení návrhu výboru spolku na přijetí nového kmenového člena členskou schůzí spolku. Za kmenového člena může být navržena jen osoba starší 18 let, která byla nepřetržitě po dobu nejméně 3 roky mládežnickým nebo přidruženým členem spolku.

Ve výjimečných případech má výbor právo předložit členské schůzi návrh na přijetí za kmenového člena ještě před uplynutím určené doby přidruženého nebo mládežnického členství. Vznik kmenového členství není nárokové. Nesplnění ročního podílu kmenového člena na činnosti spolku  nebo nezaplacení členského příspěvku a spolkových poplatků podle článku 4. Stanov spolku v roce předchozím je důvodem pro návrh výboru  na  zrušení členství v rámci disciplinárního řízení podle čl.5, odstavec 5.2 těchto stanov. 

V důvodných případech, může výbor sdružení zohlednit dílčí nesplnění členských povinností, způsobené dlouhodobými a závažnými zdravotními nebo osobními problémy. Kmenové členství může rovněž zaniknout na základě návrhu výboru spolku schváleného členskou schůzí z důvodu průkazné nečinnosti člena nebo činnosti člena, která je neslučitelná s činností spolku, např.  trestnou činností, nebo jednáním proti zájmům spolku.

b.) Přidružené členství- vzniká u osoby starší 18 let, po schválení výborem spolku a splnění povinnosti úhrady členského příspěvku a spolkových poplatků  podle článku 4. Stanov spolku. Přidružené členství trvá 1 rok a obnovuje se uhrazením ročního členského příspěvku a poplatků stanovených výborem spolku. Přidružený člen může po nejméně 3 letech nepřetržitého přidruženého členství písemně požádat výbor o podání návrhu členské schůzi  na  změnu statutu na kmenového člena.

 

c.) Mládežnické členství- vzniká u osoby mladší 18 let po schválení  výborem sdružení a splnění povinnosti úhrady členského příspěvku a poplatků podle článku 4. Stanov spolku. Mládežnické členství zaniká automaticky dovršením 18 let věku člena.  Mládežnický člen, který byl členem spolku nepřetržitě po dobu nejméně 3 roky může písemně požádat výbor o podání návrhu členské schůzi na  změnu statutu na kmenového člena. Pokud tak neučiní, stává se automaticky přidruženým členem. Mládežnické členství zaniká automaticky k 1. lednu následujícího roku při nezaplacení členského příspěvku nebo spolkového poplatku podle článku 4. Stanov v roce předchozím.

d.) Čestné členství-Vzniká na základě návrhu výboru spolku schváleného členskou schůzí spolku a je doživotní. Ve výjimečných případech může být zrušeno členskou schůzí spolku z důvodu průkazné činnosti neslučitelné s činností spolku, např. trestnou  činností nebo jednáním proti zájmům spolku.

 

3.3.) Práva  členů spolku

a.) Kmenový člen , jmenovaný z členů spolku má právo:

· volit a být volen do libovolné funkce v orgánech spolku,

· využívat zařízení spolku ke sportovním účelům s ohledem na zájmy spolku a na zájmy ostatních členů, s respektováním omezení stanovených výborem spolku pro dispoziční využití jednotlivých částí pozemku, zařízení a budov spolku, 

· získat závodní licenci ČSJ a zúčastnit se všech akcí pořádaných 

· zúčastnit se otevřených jednání orgánů spolku, uplatňovat vlastní spolkem nebo ČSJ, názor na základě demokratických práv, vznášet dotazy na volené funkcionáře a trvat na odpovědi,

· požádat výbor o přerušení členství na dobu maximálně 2 roky, aniž  by  mu  po přerušené době zaniklo kmenové členství. Po dobu přerušení musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči spolku a má povinnost pouze platit členský příspěvek. Ztrácí však další práva kmenového člena, 

· pozvat si do klubu v rozumné míře své hosty, kde hostem je jakákoliv osoba nemající členský vztah do spolku.

 · kdykoliv ukončit své členství ve spolku informováním statutárního  orgánu písemnou formou.

b.) Přidružený člen a mládežnický člen mají právo:

· využívat zařízení spolku ke sportovním účelům s ohledem na zájmy 

spolku a na zájmy ostatních členů a s respektováním omezení stanovených výborem spolku  pro  dispoziční využití jednotlivých částí pozemku, zařízení a budov spolku, spolkem nebo ČSJ,

· získat závodní licenci ČSJ a zúčastnit se všech akcí pořádaných 

· zúčastnit se otevřených jednání orgánů spolku,

· pozvat si do klubu v rozumné míře své hosty, kde hostem je jakákoliv osoba nemající členský vztah k spolku

· kdykoliv ukončit své členství ve spolku informováním statutárního orgánu písemnou formou, případně neuhrazením členského příspěvku na další  kalendářní rok.

 

3.4) Povinnosti členů spolku    

 

Povinností všech členů je řídit se Stanovami spolku, dbát dobré pověsti spolku a šetřit a chránit majetek spolku i majetek pronajatý. Povinností kmenových členů je podílet se na činnosti spolku a údržbě majetku spolku v rozsahu stanoveném výborem spolku pro daný kalendářní rok.

V případě, že člen spolku využije práva na pozvání svých  hostů,  je jeho povinností seznámit své hosty s provozním a kotevním řádem spolku. 

Tento člen je také zodpovědný v plném rozsahu za své hosty včetně bezpečnosti a případného poškození cizí věci. Zároveň přebírá odpovědnost za splnění povinnosti úhrady poplatků, eventuálně i škod vzniklých z přítomnosti jeho hostů v prostorách a zařízení spolku. 

 

4. Členské příspěvky a poplatky

4.1) Členské příspěvky

a.) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena  ke spolku, pro který představují významnou součást finančních příjmů. 

b.) Povinnost platit členské příspěvky se vztahuje na všechny členy spolku s výjimkou čestných členů.

c.) Výši členských příspěvků stanovuje výbor spolku a jsou pro všechny členy, na které se platba vztahuje, ve stejné výši. 

 

4.2) Spolkové poplatky

 

a.) Výši spolkových poplatků stanovuje výbor spolku a je odvozena  od rozsahu využívání klubového majetku členem spolku a statutu jeho členství. 

 

c.) Povinnost platit spolkové poplatky se vztahuje na všechny členy spolku bez výjimky. 

 

4.3) Výběr členských příspěvků a poplatků, termíny splatnosti

a.) Vybíráním členských příspěvků a poplatků je pověřen hospodář spolku.

b.) Členské příspěvky a poplatky stávajících členů musí být uhrazeny nejpozději do 31.03. běžného kalendářního roku. Pokud nebudou uhrazeny v termínu, bude člen písemně vyzván a stanovena měsíční lhůta na vypořádání dluhu. Pokud přesto člen neuhradí dluh ani do 30.05. běžného kalendářního roku, bude jeho členství automaticky ukončeno. O ukončení členství bude takto vyloučený člen  bez zbytečného odkladu písemně informován. 

c.) Finanční náhrady za neodpracované hodiny při údržbě majetku spolku /čl.3.4 odst. 2/ a pracích souvisejících s chodem spolku stanovené zápisem z členské schůze, musí být uhrazeny do konce běžného kalendářního roku.

d.) Úhrada příspěvků a poplatků se provádí převodem na účet spolku nebo hotově do pokladny spolku.

 

5. Disciplinární opatření

5.1 ) Jediným a nejvyšším disciplinárním orgánem klubu je výbor spolku.

5.2 ) V disciplinárním řízení lze udělit následující opatření:

· napomenutí,

· důtku,

· pozastavení členství,

· zrušením členství pro neplnění povinnosti úhrady příspěvků a poplatků 

· návrh na vyloučením ze spolku, na základě rozhodnutí členské schůze.

 

     5.3)  Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku. V návrhu uvede okolnosti, osvědčující důvod pro vyloučení.

 

     5.4)  Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést a doložit vše, co mu je ku  prospěchu.

 

      5.5) Člen může do patnácti dnů od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala kontrolní  komise.

 

      5.6)  Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje - li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

 

      5.7)  Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti  vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno,  může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí  zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

 

6. Orgány spolku

6.1) Členská schůze spolku

     a.)  Členská schůze spolku  je nejvyšším orgánem spolku

     b.)  Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně  jedenkrát  do roka

     c.) Výbor spolku také svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny kmenových členů spolku nebo revizní komise spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

    d.) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny registrovaných kmenových členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů kmenových členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

     e.) Svolavatel zasedání zahájí a ověří, zda je členská schůze schopna  se  usnášet. Poté zajistí volbu předsedajícího zasedání a případně i dalších činovníků.

     f.)  V případě, že při zahájení schůze není přítomna nadpoloviční většina  kmenových členů a schůze tím není usnášeníschopná, odloží předsedající zahájení náhradní schůze o 30 minut. Poté je již náhradní členská schůze usnášeníschopná i při nižším počtu kmenových členů.

     g.) Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen v programu, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

     h.) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání v původním programu při jeho ohlášení, lze do programu zařadit jen za účasti a se  souhlasem všech přítomných členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

     i.) Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů  od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

     j.) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další  činovníky  členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

    k.) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání u úřadujícího  předsedy nebo místopředsedy spolku.

 i.) Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

 

· stanovení hlavních směrů činnosti spolku,

 · schvalování ročního rozpočtu spolku,

 · schvalování a změna stanov,

 · rozhodnutí o změně názvu a symboliky spolku,

 · volba výboru a kontrolní komise spolku,

 · odvolávání jednotlivých členů výboru nebo kontrolní komise, případně celého výboru nebo celé kontrolní komise spolku, 

 · projednávání a schvalování výroční zprávy o činnosti, výsledků hospodaření a kontrolní zprávy,

 · rozhodování o přijetí nových kmenových členů,

 · rozhodnutí o zániku spolku,

 · jmenování  likvidátora  spolku

 

6.2) Výbor spolku                    

 

    a.)  Výbor spolku je pětičlenný, volený členskou schůzí; jeho funkční období je zpravidla  dvouleté, odpovědnost je kolektivní.

     b.)  Výbor po svém vzniku volí předsedu, místopředsedu, hospodáře a další funkce podle potřeby.

     c.)  Zajišťuje činnost spolku v intencích hlavních směrů činnosti schválených členskou schůzí.

     d.)  Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku, stanovuje výši  členských příspěvků a poplatků.

     e.)  Stanovuje rozsah povinně odpracovaných hodin kmenových členů  na  údržbě majetku spolku a pracích souvisejících s aktivitami spolku.

  f.)  Sestavuje roční rozpočet a odpovídá za hospodaření spolku.

 g.) Vede neveřejný seznam  všech členů spolku, který aktualizuje při každé  změně a poskytuje jeho údaje jednou ročně v požadovaném rozsahu a formátu ČSJ a ČUS.

 h.) Spolupracuje s ČSJ a ČUS v oblasti sportovních aktivit a jejich podpory 

 i.)  Vykonává další pravomoci, které nespadají výslovně do pravomoci členské schůze,  jako : 

 · právo zrušit členství tomu, kdo ve stanovené lhůtě nesplní povinnost  úhrady členského příspěvku, poplatků a finanční náhrady za neodpracované hodiny při provozu a údržbě zařízení spolku

 · právo rozhodnout o přijetí přidruženého člena a mládežnického člena,

 · projednávat a uzavírat smluvní vztahy s majitelem pozemku užívaného spolkem,

 · projednávat a uzavírat smluvní vztahy na likvidaci komunálního odpadu, na kotvení přidružených členů a s dodavateli materiálů a 

 6.3 Kontrolní komise

  a.) Kontrolní komise je nejméně tříčlenná. Je volená a odvolávaná členskou schůzí. Její volební období je zpravidla dvouleté. 

  b.) Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu  spolku ani s funkcí likvidátora.

  c.) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor spolku.

  d.) V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet  do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho členů vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

   e.) Přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena podle článku 5, odstavec 5.5 a

       5.6  stanov, pokud je o to některou ze stran požádán

 

 7.   Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

 7.1) Volby do všech orgánů sdružení probíhají tajně, pokud se  členská schůze nerozhodne jinak.

7.2) Volební období je dvouleté, pokud se členská schůze nerozhodne jinak, maximálně však čtyřleté.

7.3)   Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou do nejbližšího konání členské schůze kooptovat náhradní členy. 

7.4.)  Volené orgány sdružení podávají bez zbytečného odkladu  zprávy o své 

· výbor informuje předsedu revizní komise zápisy ze schůze výboru a 

· revizní komise informuje předsedu výboru a podává zprávu členské členskou schůzi výroční zprávou, schůzi,

7.5)   Z každého jednání výboru nebo členské schůze sdružení je předseda povinen zajistit pořízení zápisu s uvedením jmen přítomných osob a  závěrů jednání a data konání.

7.6)  Při nepřítomnosti předsedy na jednání musí členové výboru pověřit jednoho z členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.

7.7)  Výbor  svolává předseda elektronickou nebo písemnou formou, zpravidla 10 dnů před termínem konání a musí být potvrzeno převzetí. Aby byl výbor usnášení schopný, musí být na jednání  přítomni nejméně tři členové  výboru .

7.8)   Výbor  svolává členskou schůzi spolku nejpozději 30 dní před termínem konání písemnou formou pozvánky s uvedením místa, data a hodiny zahájení schůze a programu jednání schůze. Podklady, které mají být  na schůzi projednávány  a kompletní  účetní uzávěrku poskytne výbor   kontrolní  komisi nejpozději 14 dní před termínem konání členské schůze. 

 

8.  Symbolika spolku

Symboly  spolku jsou logo a vlajka uvedené v příloze č.1.  Logo i vlajku je možné používat jen ve spojitosti s činností spolku nebo v rámci propagace spolku. Je zakázáno logo i vlajku jakkoliv upravovat nebo používat jen jejich části bez schválením členskou schůzí.

Majitelem symbolů je spolek 

 

9. Způsob zrušení spolku

 

9.1 ) Ke zrušení spolku může dojít :

a.) dobrovolným rozpuštěním spolku; rozhodnutí o rozpuštění spolku je v pravomoci členské schůze, kde je potřeba souhlasu nejméně 4/5 počtu všech kmenových členů. Zánik spolku je povinnost ohlásit do 15 dnů rejstříkovému soudu.

 b.) pravomocným rozhodnutím soudu podle § 268 zákona č. 89/212 Sb.

 

9.2) Likvidace spolku 

 Likvidace spolku se řídí podle §269 až §293  zákona č. 89/212 Sb.

 

 10.  Závěrečné ustanovení

Tyto upravené a doplněné stanovy vstupují v platnost po schválení členskou schůzí a zápisem spolku ve veřejném rejstříku.

 

V Milevsku dne 22.2. 2015

 

Text stanov byl projednán a schválen členskou schůzí dne 14.3.2015

 

Schváleno a registrováno:

Příloha č.1- Symbolika spolku

Příloha č.1 ke Stanovám spolku Yacht Club Písek, z.s.

Symbolika spolku

Symbolika spolku zahrnuje:

1. Logo spolku dle obrázku:

Provedení: barva černá nebo sytě modrá na bílém podkladu, 

velikost dle potřeby; k dispozici v digitalizovaném provedení 

 Užití : na tiskoviny spolku, razítko, lodě  členů spolku, 

 

propagační 

 

                   Materiály

 

2.) Spolková vlajka dle obrázku:

 

Provedení: obdélník ze 2 pruhů modré a žluté tkaniny s logem 

 

v modré barvě na bílém podkladu ve více velikostech; 

 

k dispozici  

 

                   v digitalizovaném provedení

 

Užití         : na admirálský stožár u loděnice,  na lodě členů a příznivců